logo
    Published on Center For Answering Religious Questions (http://www.porsojoo.info)

با توجه به حرمت لهو و لعب در اسلام، توجیه احادیث سهله بودن شریعت اسلام چگونه است؟

By 11
Date: 2006-12-10

اگر در احادیث سهله بودن شریعت اسلام دقت کنیم، متوجه میشویم که آن احادیث غالباً در برابر احکام شرایع امت‏های سابق مانند یهودیت و مسیحیت بیان شده که در شرایع آنها احکام بسیار سختی وجود داشته است که در اسلام یا تسهیل شده و یا حتی برداشته شده است. هم چنین در مواردی پیامبر اکرم (ص) به مسئله بعثت خود بر دین سهل و خفیف اشاره فرموده است که بعضی از پیروان آن حضرت به طرف ریاضت‏های شاق و رهبانیت و ترک دنیا رفته بودند (1) با این تصور که راه رسیدن به سعادت و خوشبختی و برآوردن اهداف دین اسلام به این گونه‏ها برآورده میشود، در حالی که راه رسیدن به سعادت و کمال، در متن جامعه و در کنار انسان‏های دیگر و با بهره‏گیری از نعمت‏های خداوند در دنیا و... نیز میتواند تحقق یابد و هدف دین اسلام سخت‏گیری بر انسان‏ها نیست. اما مسئله لهو و لعب و لغو که از این عناوین به خوبی آشکار میشود، انسان را از پرداختن به امور عالی انسانی و آن چه که تأمین کننده سعادت و کمال انسانی است، باز میدارد. لهو و لعب، سرگرمی به امور پست و چیزهایی است که بر آورده کردن نیازهای مجازی و پست است و طبعاً سرگرم شدن به آنها، انسان را از توجه به امور عالی انسانی (که تأمین کننده سعادت و کمال انسانی است) بازمیدارد. کاملاً مشخص است که هر دینی از جمله اسلام برای رساندن انسان به سعادت و کمال و برآوردن نیازهای عالی که مطابق با فطرت انسانی است، تشریع شده‏اند. بنابراین مسئله سهله بودن دین حنیف اسلام با موضوعی که در سئوال شده، هیچ گونه تضادی ندارد؛ چرا که هر دینی، اهداف اصلی و اساسی دارد که بدون در نظر گرفتن آنها، هدف اساسی دین برآورده نمیشود. چه بسا برای تأمین برخی از این اهداف، سختی کشیدنیهایی لازم باشد، زیرا بدون سختی و تلاش شاید هیچ هدفی تأمین نمیشود. اینکه گفته شده است اسلام شریعت سهله میباشد، منافاتی با آن ندارد که برای تأمین اهداف عالی انسان، برخی از سختیها را بر او تکلیف کرده باشد. سهولت دین اسلام امری نسبی و در قیاس با شرایعی است که سختیهای تکالیف آنها بسیار بیشتر از تکالیف دین اسلام بوده است. با این حساب نمیتوان هر گونه سختی و مشقت را در انجام تکالیف اسلامی نفی کرد.


Source URL:
http://www.porsojoo.info/en/node/30691