logo
    Published on Center For Answering Religious Questions (http://www.porsojoo.info)

آیا شکل مایع منی در زنان با ترشحات آنان متفاوت است؟ از کجا بفهمیم مایع منی بیرون امده یا نه( در زنان)

By modir
Date: 2006-12-19

حصول جنابت در بانوان به دو طریق است: الف) دخول، ب ) خروج منی. البته هر مایعی که از زنان خارج شود، منی نیست. تنها ترشحاتی که در اوج لذت جنسی خارج میگردد، حکم منی را دارد. گاهی پس از ملاعبه با همسر مایع سفید رنگی خارج می شود، که آن مایع گر چه از روی شهوت و احساس لذت خارج شده، ولی مادامی که علائم منی را نداشته باشد (مذی) نامیده میشود و پاک است و هیچ یک از احکام منی بر آن مترتب نمیشود. علائم منی عبارتند از: 1- مایعی که خارج میشود از روی شهوت و همراه با ارضاء کامل باشد. 2- با فشار و جستن بیرون میریزد (در زنان لازم نیست با جستن بیرون آید). 3- بدن پس از آن کمی سست میشود.[بعضی مراجع مانند امام خمینی و آیت الله شبیری زنجانی، این دو شرط برای زن را لازم نمی دانند و همین قدر که با شهوت باشد حکم منی را دارد.] بنابراین ترشحاتی که با اندکی شهوت و خوشایندی خارج میشود پاک است و غسل ندارد ولی مایعی که همراه با اوج شهوت (ارگاسم) از زن خارج میشود حکم منی را دارد و موجب جنابت است. اما رطوبت‏هایی که غالبا هنگام برانگیختگی جنسی خارج میشود پاک است مگر آنکه به حد (ارگاسم) برسد و بدن همراه آن سستی پیدا کند. در این جا ذکر یک قاعده کلی نیز مفید است و آن اینکه تا زمانی که یقین به خروج منی و یا رسیدن به آن حالت نهایی نباشد حکم جنابت جاری نمیگردد. بنابراین به مجرد اینکه رطوبتی از بدن خارج شد و یا هیجانی در بدن به وجود آمد جنابت حاصل نشده است.شهوت خاص یعنی اوج شهوت که در بین خانم ها معروف است. در رساله دارد که زن مریض بنا بر احوط اگر بدن او سست هم نشود اگر با شهوت آب خارج شود در حکم منی است و غسل لازم دارد. یعنی اگر در زن (یا مرد) یکی از نشانه ها یا دو نشانه یا سه نشانه ثابت شود آن آب حکم منی را دارد و الا پاک است.


Source URL:
http://www.porsojoo.info/en/node/58560