logo
    Published on Center For Answering Religious Questions (http://www.porsojoo.info)

حیض و حائض یعنی چه؟ شوهر باید از کجا بداند که زن وی چه وقت‌هایی حایض است تا با او آمیزش نکند؟

By modir
Date: 2006-12-19

حیض خونی است که غالباً در هر ماه چند روزی از رحم زن ها خارج می‌شود و زن را در موقع دیدن خون حیض، حائض می گویند. گاهی از آن به عادت ماهیانه تعبیر می‌کنند. زن هایی که سیده نیستند، بعد از تمام شدن پنجاه سال و آنان که سیده هستند، بعد از تمام شدن شصت سال،‌ خون حیض نمی بینند و به آنان یائسه می‌گویند. که اگر خونی بینند، حکم خون حیض ندارد.از جمله احکام در ایام عادت ماهیانه، این است که آمیزش حرام است. هر وقت که زن گفت حیض شده ام یا حائض هستم، باید قبول کرد و نمی توان با او آمیزش کرد.زن، شوهر را از ایام عادت و حیض مطلع می کند. نشانه های خون حیض در توضیح المسائل مراجع تقلید آمده است. می توانید مراجعه فرمایید.


Source URL:
http://www.porsojoo.info/en/node/58745