logo
    Published on Center For Answering Religious Questions (http://www.porsojoo.info)

نزدیکی کردن از پشت باهمسر چه حکمی دارد

By modir
Date: 2006-12-19

نزدیکی با همسر از پشت از نظر بسیاری از فقها مکروه است. البتهکراهت آن شدید است ولی حرام نیست. فلسفه کراهت این عمل آن استکه هر عضوی از اعضای بدن برای انجام وظیفه‏ای خاص خود آفریده شدهاست و مجرای پشت برای تخلیه روده‏ها و دفع مدفوع است. هم چنینمقاربت از این طریق موجب بیماریهای مختلف جسمی و روحی برای زنمیشود. زن نیز نسبت به این کار طبعا تمایلی نداشته و لذا این کار در شرعمکروه است و بنا بر نظر برخی از فقها حرام دانسته شده است. در پایان ایننکته را یاد آور میشویم که هر چیزی که زیبا بود الزاما نباید برای مقاربتمناسبت داشته باشد.


Source URL:
http://www.porsojoo.info/en/node/63000