logo
    Published on Center For Answering Religious Questions (http://www.porsojoo.info)

چگونگی انجام سجده سهو و موارد آن را بیان کنید.

By modir
Date: 2006-12-19

برای سه چیز بعد از سلام نماز انسان باید دو سجده سهو به جای آورد:اول: اینکه در بین نماز سهوا حرف بزند.دوم: اینکه یک سجده را فراموش کند.سوم : اینکه در نماز چهار رکعتی بعد از سجده دوم شک کند که چهار رکعت خوانده یا پنج رکعت.و در دو مورد بنا بر احتیاط واجب باید سجده سهو انجام دهد- در جایی که نباید نماز را سلام دهند مثلا در رکعت اول سهوا سلام بدهد.- اینکه تشهد را فراموش کند.و در غیر این موارد سجده سهو واجب نیست، ولی احتیاط مستحب آن است که برای ایستادن یا نشستن بی جا بلکه برای هر زیادی و نقصی در نماز سجده سهو بجا آورد.و اگر بعدا بفهمد کاری که برای آن سجده سهو انجام داده نیاز به سجده سهو نداشته اشکال ندارد.برای سجده سهوی که بر انسان لازم شده باید بعد از نماز بدون این که صورت را از قبله برگرداند بعد از نیت سر را روی مهر یا چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد و ذکر سجده سهو را بگوید و گفتن تکبیر واجب نیست، گرچه مطابق احتیاط مستحبی است و بهتر است در ذکر سجده سهو این ذکر را بگوید «بسم‏اللّه‏ و باللّه‏ السلام علیک ایها النبی و رحمة‏اللّه‏ و برکاته» البته در هر دو سجده این ذکر را میگوید و بعد از آن یک تشهد میخواند و یک سلام کافی است. گفتنی است که در ذکر سجده سهو اگر بگوید «بسم‏اللّه‏ و باللّه‏ و صل اللّه‏ علی محمد و آل محمد» و یا بگوید «بسم‏اللّه‏ و باللّه‏ اللهم صل علی محمد و آل محمد» اشکال ندارد (توضیح المسائل مراجع، ج 1، م 1236).


Source URL:
http://www.porsojoo.info/en/node/68159