امام زمان


شك وشبهه

آیا ایجاد شك وشبهه در مسائل اعتقادى صحیح است؟

آیا خداوند ضمانت كرده شخص حقیقت‏جو را به حقیقت برساند؟

وظیفه ما در برابر شبهات چیست؟

آثار بحث مهدویت

چه آثار و فوایدى بر بحث از مهدویت در این زمان مترتّب است؟

فلسفه حكومت عدل جهانى

ضرورت برپایى حكومت عدل جهانى از راه فطرت چگونه قابل تبیین است؟

آیا عدالت‏خواهى فطرى است؟

آیا از راه براهین فلسفى مى‏توان ضرورت حكومت عدل جهانى را به اثبات رساند؟

ضرورت حكومت عدل جهانى را از راه تكامل چگونه مى‏توان تبیین كرد؟

آیا با دلیل عقلى مى‏توان ضرورت تشكیل حكومت عدل جهانى را اثبات نمود؟

آیا واقعیّت‏هاى تاریخى مى‏تواند ضرورت تشكیل حكومت عدل جهانى را به اثبات رساند؟

آیا بشر احتیاج به امداد غیبى دارد؟

چرا در عصر انبیاى گذشته حكومت عدل جهانى تحقق نیافته است؟

چه ضرورتى در تحقق حكومت عدل جهانى در این دنیا است؟

با توجه به علم وعقل وتجربه چه نیازى به امام است؟

جهانی شدن

جهانى شدن به چه معنایى است؟

ریشه‏هاى تاریخى «جهانى شدن» از چه زمانى است؟

غربى‏ها از «جهانى شدن» چه اهدافى را دنبال مى‏كنند؟

«جهانى شدن» چه جنبه‏هاى منفى دارد؟

آیا در منابع دینى به «جهانى شدن» اشاره شده است؟

«جهانى شدن» و«جهانى سازى» كه اسلام معرفى مى‏كندچه امتیازاتى دارد؟

نجات‏بخشى تطبیقى

آیا تاریخ بى‏هدف است؟

مادّیون چه نظرى راجع به پایان تاریخ دارند؟

آیا بشر مى‏تواند از راه تكنیك جدید به سعادت برسد؟

آیا سیطره نهایى جهان با لیبرالیسم است؟

نظر «فوكویاما» درباره پایان تاریخ چیست؟

تحلیل «مارشال مك لوهان» از سیطره لیبرالیسم چیست؟

نظر «تافلر» درباره پایان تاریخ چیست؟

دیدگاه «هانتینگتون» راجع به پایان تاریخ چیست؟

آیا قوانین پیشرفته بشرى مى‏تواند كمال بشرى را تأمین كند؟

آیا تك قطبى كردن جهان مى‏تواند نجات‏بخش بشر باشد؟

ماركسیست‏ها تكامل تاریخ را با چه شیوه‏اى توجیه مى‏كنند؟

بینش انسانى - فطرى در تكامل تاریخ چیست؟

رهبرى در حكومت عدل جهانى چه اهمّیتى دارد؟

برپا كننده عدل جهانى چه شرایطى باید داشته باشد؟

تكامل تاریخ از نظر قرآن چگونه است؟

از دیدگاه اسلام، آینده درخشان چه مشخصاتى دارد؟

آیا سیر تكاملى انسان‏ها آینده درخشانى را نوید مى‏دهد؟

آیا نظام آفرینش، نویدبخش آینده‏اى درخشان براى جامعه بشرى است؟

آیا قانون عكس‏العمل، نوید جامعه‏اى بهتر ومتكامل را به ما مى‏دهد؟

آیا الزام‏ها وضرورت‏هاى اجتماعى، جامعه را به زندگى آمیخته با صلح وعدالت سوق مى‏دهد؟

آیا براى ایجاد تحوّل در جامعه احتیاج به اصلاحات تدریجى است یا انقلاب بنیادى؟

چه نوع آمادگى براى رسیدن به حكومت عدل جهانى لازم است؟

انتظار فرج

حقیقت انتظار چیست؟

انتظار چه ویژگى‏هاى خاصى دارد؟

عناصر تشكیل دهنده انتظار چیست؟

چه نوع انتظارى راجح است؟

انتظار، چه تأثیرى در بعد اجتماعى دارد؟

عنصر انتظار چگونه در آمادگى نظامى منتظران تأثیر دارد؟

عنصر صبر در تحقّق انتظار تا چه مقدار مؤثّر است؟

حقیقت انتظار فرج چیست؟

آیا مكاتب فلسفى نیز انتظار فرج را امرى ارزشى مى‏دانند؟

آیا در كتاب مقدس یهود سخن از انتظار فرج به میان آمده است؟

مقصود از انتظار مسیحا چیست؟

مقصود از روایات مطلق در باب انتظار فرج چیست؟

چه امتیازى در انتظار منجى موجود است؟

آیا تأخیر در فرج موجب قساوت قلب مى‏شود؟

آیا انتظار طولانى فرج، خسته كننده وملالت‏آور است؟

چه آثارى بر انتظار منجى مترتّب است؟

ظهور منجى از دیدگاه ادیان

آیا ایمان به ظهور منجى نزد ادیان وملل دیگر نیز وجود دارد؟

از چه زمانى خطوط كلّى براى روز موعود جهانى ترسیم شده است؟

منجى در آیین هندو كیست؟

منجى در آیین بودا كیست؟

موعود از دیدگاه زردشتیان كیست؟

منجى نزد یهود چه كسى است؟

چرا حضرت مسیح‏علیه‏السلام تاكنون زنده مانده است؟

حكمت مشاركت حضرت مسیح(ع) در تشكیل حكومت جهانى چیست؟

آیا حضرت عیسى‏(ع) به زمین باز مى‏گردد؟

حضرت عیسى (ع) در كجا فرود خواهد آمد؟

منجى نزد مسیحیان كیست؟

ظهور منجى در اناجیل در چه وقتى معین شده است؟

وسعت حكومت حضرت مهدى‏علیه‏السلام چقدر است؟

اوصاف یاران منجى در اناجیل چیست؟

آیا در اناجیل به علائم ظهور منجى اشاره شده است؟

هر یك از صاحبان ادیان، منجى را از دین خود مى‏داند راه حلّ این اختلاف چیست؟

چگونه با وجود تحریف در تورات وانجیل به آن دو استشهاد مى‏شود؟

چرا قوانین ادیان آسمانى پیشین به نحو اكمل پیاده نشد؟

چرا در عصر پیامبر اكرم‏(ص) حكومت جهانى توحیدى تحقق نیافت؟

بعد از ظهور اسلام خطوط كلّى براى روز موعود چگونه ترسیم شد؟

دفاع از مهدویت

اول كسى كه از مسلمانان در عقیده مهدویت تشكیك كرد چه كسى بود؟

آیا كسى از علماى اهل سنّت، منكر احادیث مهدویت شده است؟

چرا بخارى ومسلم احادیث مهدویت‏را در صحاح خود ذكر نكرده‏اند؟

آیا احادیث مهدویت متعارض است؟

آیا احادیث مهدویت تنها از طرق شیعه بوده ودر سند همه آنها شیعه وجود دارد؟

آیا پدید آمدن مدعیان مهدویت از آثار سوء اعتقاد به مهدویت است؟

آیا اعتقاد به مهدویت انسان را از عمل باز مى‏دارد؟

آیا اعتقاد به مهدویت در جامعه اسلامى نتیجه فشارهاى سیاسى بوده است؟

آیا عقیده به منجى ومهدویت عقیده‏اى شرقى است؟

آیا عقیده به مهدویت از جوامع دیگر واز اصول غیر اسلامى وارد شده است؟

آیا عقیده به مهدویت ناشى از پیاده نشدن حكومت جهانى اسلام بوده است؟

آیا عقیده مهدویت مورد اجماع مسلمین است؟

آیا كسى از علماى اهل سنّت ادعاى تواتر در احادیث مهدویت كرده است؟

آیا مى‏توان به مضمون حدیث غیر متواتر اعتقاد پیدا نمود؟

چه كسانى قائل به صحّت احادیث مهدویت شده‏اند؟

چه كسانى از صحابه احادیث مهدویت را نقل كرده‏اند؟

حكم منكر حضرت مهدى(ع) وظهور او، در نزد اهل سنّت چیست؟

چه كسانى در طول تاریخ اسلام مهدویت را به شعر درآورده‏اند؟

تألیف در قضیه مهدویت از چه زمانى بوده است؟

تألیفات درباره مهدویت با چه روش‏هایى بوده است؟

آیا پدید آمدن مدّعیان مهدویت بر حتمى بودن ظهورمهدى(ع) دلالت دارد؟

چه كسانى ادعاى مهدویت كرده یا در حقّ آنها ادّعاى مهدویت شده است؟

آیا زیدیّه منكر مهدى‏(ع) هستند؟

آیا اعتقاد به مهدویت مردم را از عمل خیر باز مى‏دارد؟

موارد اتفاقى در قضیه مهدویت

آیا مذاهب اسلامى بر اصل ظهور امام زمان‏علیه‏السلام اتفاق نظر دارند؟

آیا مذاهب اسلامى بر وجوب اعتقاد به ظهور مهدى(ع)اتفاق نظر دارند؟

دیدگاه مذاهب اسلامى راجع به توسعه حكومت حضرت مهدى‏ چیست؟

دیدگاه مذاهب اسلامى درباره لقب منجى چیست؟

مهدى موعودعلیه‏السلام از ذریّه چه كسى است؟

دیدگاه مذاهب اسلامى درباره نزول حضرت عیسى‏علیه‏السلام چیست؟

در چه مدّتى مقدمات ظهور حضرت مهدى‏علیه‏السلام فراهم مى‏گردد؟

دیدگاه مذاهب اسلامى درباره حكومت عدل‏گستر حضرت مهدى‏(ع) چیست؟

ولادت امام مهدى علیه السلام

آیا كسى از علماى اهل سنّت به ولادت مهدى‏علیه‏السلام اعتراف كرده است؟

آیا كسى از اهل سنّت فرزند امام عسكرى‏علیه‏السلام (مهدى) را همان منجى منتظر مى‏داند؟

مبناى مؤلّفان حدیثى مصادر مهدویت چه بوده است؟

آیا روایات ولادت حضرت مهدى‏علیه‏السلام ضعیف است؟

چه عواملى در حصول تواتر ویقین به ولادت امام مهدى‏علیه‏السلام مؤثر است؟

آیا در بین احادیث ولادت حضرت، حدیث صحیح السند نیز وجود دارد؟

آیا خبر ولادت امام مهدى‏علیه‏السلام تنها از طریق حكیمه نقل شده است؟

آیا رسول خداصلى الله وعلیه وآله از ولادت حضرت مهدى‏علیه‏السلام خبر داده است؟

آیا حضرت على‏علیه‏السلام از ولادت امام مهدى‏علیه‏السلام خبر داده است؟

آیا امام حسن‏علیه‏السلام از ولادت حضرت مهدى‏علیه‏السلام خبر داده است؟

آیا امام حسین‏علیه‏السلام از ولادت حضرت مهدى‏علیه‏السلام خبر داده است؟

آیا امام سجادعلیه‏السلام از ولادت حضرت مهدى‏علیه‏السلام خبر داده است؟

آیا امام باقرعلیه‏السلام از ولادت حضرت مهدى‏علیه‏السلام خبر داده است؟

آیا امام صادق‏علیه‏السلام از ولادت حضرت مهدى‏علیه‏السلام خبر داده است؟

آیا امام كاظم‏علیه‏السلام از ولادت حضرت مهدى‏علیه‏السلام خبر داده است؟

آیا امام رضاعلیه‏السلام از ولادت حضرت مهدى‏علیه‏السلام خبر داده است؟

آیا امام جوادعلیه‏السلام از ولادت امام مهدى‏علیه‏السلام خبر داده است؟

آیا امام هادى‏علیه‏السلام از ولادت حضرت مهدى‏علیه‏السلام خبر داده است؟

آیا امام عسكرى‏علیه‏السلام از ولادت حضرت مهدى‏علیه‏السلام خبر داده است؟

چرا هیچ یك از امامان‏علیهم‏السلام، هویت شخصى حضرت مهدى‏علیه‏السلام را بیان نكرده‏اند؟

وضعیت سیاسى در عصر امام عسكرى‏علیه‏السلام وولادت حضرت مهدى‏علیه‏السلام چگونه بوده است؟

با وجود ضعف دولت عباسى، چگونه مسأله خوف بر جان حضرت مهدى‏علیه‏السلام توجیه مى‏شود؟

وضع سیاسى بعد از شهادت امام عسكرى‏علیه‏السلام چگونه بوده است؟

اولین مالك نرجس خاتون چه شخصى بوده است؟

آیا ایمان به وجود امام زمان‏علیه‏السلام وولادت او فرضیه‏اى فلسفى وظنّى است؟

آیا برخى از شیعیان بعد از شهادت امام عسكرى‏علیه‏السلام قائل به توقّف شدند؟

آیا ممكن است كه ولادت ووجود شخصى را در خارج با دلیل فلسفى اثبات نمود؟

آیا اعتقاد به ولادت حضرت مهدى‏علیه‏السلام ووجود او تا این زمان از ضروریات ایمان است؟

چرا قرآن به طور رسمى به مسأله ولادت ووجود امام مهدى‏علیه‏السلام اشاره نكرده است؟

چه ضرورت دارد انسانى در گذشته دور براى آینده‏اى دورتر به دنیا آمده باشد؟

آیا ممكن است با سرّى بودن ولادت حضرت، ادعاى تواتر واجماع در موضوع ولادت نمود؟

آیا اختلاف در امر ولادت حضرت سبب وهن در آن مى‏شود؟

آیا بعد از وفات امام عسكرى‏علیه‏السلام عصر حیرت بوده است؟

براى رفع حیرت از جامعه شیعى، علما واصحاب چه كارهایى انجام دادند؟

آیا در عصرهاى مختلف، در جهت رفع حیرت در امر ولادت و وجود حضرت‏علیه‏السلام كتاب تألیف شده است؟

آیا ممكن است گروهى، اخبارى را در موضوع ولادت حضرت جعل كرده باشند؟

آیا با اجماعى كه شیعه قبول ندارد مى‏توان دلیل ولادت حضرت را اجماع قرار داد؟

آیا اخبار مهدى‏علیه‏السلام غامض وپیچیده است؟

آیا امام عسكرى‏علیه‏السلام قبل از شهادت خود به مادرش وصیّت كرده است؟

آیا نصّ متواتر بر امامت امام زمان‏علیه‏السلام از امام عسكرى‏علیه‏السلام رسیده است؟

آیا بزرگان طایفه امامیه بعد از وفات امام عسكرى‏علیه‏السلام بر ولادت حضرت اتفاق داشتند؟

مورخان شیعه در مورد تاریخ ولادت حضرت مهدى‏علیه‏السلام چه گفته‏اند؟

حكم كسى كه ایمان به ولادت امام مهدى‏علیه‏السلام ندارد چیست؟

چه كسانى هنگام ولادت حضرت مهدى‏علیه‏السلام او را زیارت كرده‏اند؟

چه كسانى در مدت پنج سال آخر حیات امام عسكرى‏علیه‏السلام،امام زمان‏علیه‏السلام را دیده‏اند؟

چه كسانى در عصر غیبت صغرا حضرت را ملاقات نموده‏اند؟

آیا علماى‏انساب به ولادت فرزند امام‏عسكرى‏علیه‏السلام اعتراف نموده‏اند؟

آیا جعفر عموى امام مهدى‏علیه‏السلام منكر ولادت ایشان بوده است؟

چرا جعفر به «دروغگو» معروف شده است؟

كارهاى ناشایست جعفر چه بوده است؟

چرا فرزندان برخى از پیامبران یا امامان نااهل شدند؟

چرا امام زمان‏علیه‏السلام عمویش جعفر را به برادران یوسف‏علیه‏السلام تشبیه كرد؟

آیا انتقال امامت به دو برادر بعد از حسنین (علیهما السلام) جایز است؟

آیا شیعیان بعد از شهادت امام عسكرى‏علیه‏السلام به جعفر تعزیت وتهنیت گفتند؟

امامت در سنین كودكى

چه كسانى در امامت در سنین كودكى شك كرده‏اند؟

آیا قرآن مؤیّد امامت و نبوت كودك است؟

آیا از منظر تاریخ، امامت در كودك تجسّم یافته است؟

آیا عقل، امامت كودك را تأیید مى‏كند؟

آیا طفل در سنین كودكى مى‏تواند رشد عقلى داشته باشد؟

آیا شیعیان به امامت امامان در سنین كودكى اطمینان داشتند؟

آیا اعتقاد به امامت وولایت امامان در كودكى با تهدید وتحمیل بزرگان شیعه بوده است؟

آیا خلفا بر امامت امامان در سنین كودكى اذعان داشتند؟

آیا از امامان قبل، نصّى بر امامت امامان كودك بوده است؟

كودكى كه ممنوع از تصرف در اموال است چگونه مى‏تواند امام باشد؟

طفل پنج ساله چگونه نمازش بر جنازه امام صحیح است؟

كودك چگونه مى‏تواند امام باشد در حالى كه تكلیف ندارد؟

چرا خداوند امامت را در كودك قرار داد؟

آیا امامت كودك با قاعده لطف سازگارى دارد؟

چرا امام زمان‏علیه‏السلام از همان كودكى در اختفا به سر بردند؟

آیا فضایل وكرامات امامان، ناشى از نبوغ فكرى آنها بوده است؟

آیا اهل بیت‏علیهم‏السلام در زمینه‏سازى براى امامت كودك اقدامى انجام داده‏اند؟

امام عسكرى‏علیه‏السلام براى تثبیت امامت فرزندش چه تدابیرى اندیشید؟

آیا حضرت مهدى‏علیه‏السلام براى اثبات امامتش در كودكى اقدامى انجام داده است؟

ولایت امام مهدى علیه السلام

ولایت به چه معنایى است؟

معناى ولایت تكوینى امام چیست؟

ولایت تكوینى داراى چه نتایجى است؟

آیا امام مى‏تواند ولایت تكوینى داشته باشد؟

آیا «ولایت تكوینى» به معناى تفویض است؟

آیا «ولایت تكوینى» متعلق به خداوند است؟

اگر امام ولایت تكوینى دارد پس چرا در مواقع ضرورى از آن استفاده نمى‏كند؟

وجود امام مهدى علیه السلام از دیدگاه قرآن

ازآیات سوره «قدر» چگونه وجود امام زمان‏علیه‏السلام استفاده مى‏شود؟

از آیه «امام» چگونه وجود امام زمان‏علیه‏السلام استفاده مى‏شود؟

آیه «انذار» چگونه بر وجود امام زمان‏علیه‏السلام دلالت دارد؟

آیات «شهادت» چگونه بر وجود امام زمان‏علیه‏السلام دلالت دارد؟

شاهد بر خلق در هر زمان داراى چه صفاتى باید باشد؟

آیه «نذیر» چگونه دلالت بر وجود امام زمان‏علیه‏السلام دارد؟

آیه «هدایت» چگونه بر وجود امام زمان‏علیه‏السلام دلالت دارد؟

آیه «صادقین» چگونه بر وجود امام زمان‏علیه‏السلام دلالت دارد؟

آیه «اولى الامر» چگونه بر وجود امام زمان‏علیه‏السلام دلالت دارد؟

وجود امام مهدى علیه السلام از دیدگاه عقل

برهان لطف چگونه بر وجود امام زمان‏علیه‏السلام دلالت دارد؟

اگر وجود امام لطف است، چرا در هر منطقه‏اى امامى وجود ندارد؟

برهان عنایت چگونه بر وجود امام زمان‏علیه‏السلام دلالت دارد؟

برهان فطرت بر وجود امام زمان‏علیه‏السلام را چگونه تقریر مى‏كنید؟

برهان واسطه در فیض چگونه بر وجود امام زمان‏علیه‏السلام دلالت دارد؟

برهان علت غایى چگونه بر وجود امام زمان‏علیه‏السلام دلالت دارد؟

با برهان امكان اشرف چگونه بر وجود امام زمان‏علیه‏السلام استدلال مى‏شود؟

برهان مظهر جامع بر وجود امام زمان‏علیه‏السلام را چگونه تقریر مى‏نمایید؟

برهان تجلّى اعظم چگونه بر وجود امام زمان‏علیه‏السلام دلالت دارد؟

برهان تقابل قطبین چگونه بر وجود امام زمان‏علیه‏السلام دلالت دارد؟

قانون عدم‏تبعیض در فیض چگونه بر وجود امام زمان‏علیه‏السلام دلالت دارد؟

برهان لزوم عقل بالفعل چگونه بر وجود امام زمان‏علیه‏السلام دلالت دارد؟

آیا مى‏توان از راه حساب احتمالات، وجود امام زمان‏علیه‏السلام را به اثبات رساند؟

آیا ادله عقلى، وجود امام زمان معینى را اثبات مى‏كند؟

چه فایده‏اى در وجود امامى است كه حافظ شرع وملّت نبوده و اجراى احكام الهى نمى‏كند؟

وجود امام مهدى علیه السلام در روایات شیعه

وجود امام مهدى‏علیه‏السلام را از روایات شیعه چگونه مى‏توان به اثبات رسانید؟

ابواب حدیثى كه دلالت بر وجود امام مهدى‏علیه‏السلام دارد كدام است؟

وجود امام مهدى علیه السلام در روایات فریقین

حدیث «ثقلین» چگونه دلالت بر وجود امام زمان‏علیه‏السلام دارد؟

چگونه احادیث وجوب معرفت‏امام بروجود امام‏زمان‏علیه‏السلام دلالت دارد؟

حدیث «امان» چگونه بر وجود امام زمان‏علیه‏السلام دلالت دارد؟

حدیث «سفینه» چگونه بر وجود امام زمان‏علیه‏السلام دلالت دارد؟

حدیث (عدم خلو زمان از امام قرشى) چگونه بر وجود امام زمان‏علیه‏السلام دلالت دارد؟

وجود امام مهدى علیه السلام در احادیث «دوازده خلیفه»

احادیث دوازده خلیفه چیست؟

مقصود از دوازده خلیفه چه كسانى‏اند؟

آیا احادیث دوازده خلیفه دلالت بر حكومت ظاهرى امامان معصوم دارد، در صورتى كه در واقع چنین نبوده است؟

احادیث دوازده خلیفه در چه مكانى ایراد شده است؟

آیا پیامبر (ص) در یك مكان این حدیث را بیان كرده است ویا در چند مكان؟

چرا در احادیث دوازده خلیفه از اسامى آنها سؤال نشده است؟

در برخى روایات اهل سنّت، ابوبكر وعمر هم جزء دوازده خلیفه معرفى شده‏اند، آن را چگونه توجیه مى‏كنید؟

آیا احادیث دوازده خلیفه نزد شیعه ضعیف السند وغیر معتبر است؟

احادیث دوازده خلیفه، چگونه بر وجود امام زمان‏علیه‏السلام دلالت دارد؟

احادیث دوازده خلیفه با حدیث «الخلافة بعدى ثلاثون عاماً» چگونه قابل جمع است؟

احادیث سیزده امام چگونه قابل توجیه است؟

غیبت صغرا

مبدأ غیبت صغرا از چه زمانى به حساب مى‏آید؟

حكمت غیبت صغرا قبل از غیبت كبرا چه بوده است؟

امتیاز عصر غیبت صغرا بر غیبت كبرا چیست؟

آیا خداوند براى امامت حضرت مهدى‏علیه‏السلام زمینه‏سازى كرده است؟

براى غیبت امام مهدى‏علیه‏السلام چه زمینه‏سازى از جانب امامان انجام گرفت؟

آیا رسول اكرم‏صلى الله وعلیه وآله خبر از غیبت امام زمان‏علیه‏السلام داده است؟

آیا امام على‏علیه‏السلام به غیبت حضرت مهدى‏علیه‏السلام اشاره كرده است؟

آیا امام حسن‏علیه‏السلام از غیبت حضرت مهدى‏علیه‏السلام خبر داده است؟

آیا امام حسین‏علیه‏السلام از غیبت فرزندش مهدى‏علیه‏السلام خبر داده است؟

آیا امام سجادعلیه‏السلام از غیبت فرزندش مهدى‏علیه‏السلام خبر داده است؟

آیا امام باقرعلیه‏السلام از غیبت حضرت مهدى‏علیه‏السلام خبر داده است؟

آیا امام صادق‏علیه‏السلام از غیبت حضرت مهدى‏علیه‏السلام خبر داده است؟

آیا امام كاظم‏علیه‏السلام از غیبت حضرت مهدى‏علیه‏السلام خبر داده است؟

آیا امام رضاعلیه‏السلام از غیبت حضرت مهدى‏علیه‏السلام خبر داده است؟

آیا امام جوادعلیه‏السلام از غیبت حضرت مهدى‏علیه‏السلام خبر داده است؟

آیا امام هادى‏علیه‏السلام از غیبت حضرت مهدى‏علیه‏السلام خبر داده است؟

آیا امام عسكرى‏علیه‏السلام براى غیبت فرزندش مهدى‏علیه‏السلام زمینه‏سازى نموده است؟

امام مهدى‏علیه‏السلام براى اثبات وجود خود در عصر غیبت صغرا چه تدابیرى اندیشید؟

امام زمان‏علیه‏السلام چه تدابیرى براى اختفاى خود از دشمنان داشته است؟

سفیران

سفیر اول امام مهدى‏علیه‏السلام چه كسى بوده وچه موقعیتى داشته است؟

آیا روایتى كه تصریح به سفارت عثمان بن سعید دارد،ضعیف السند نیست؟

آیا موضوع غیبت امام زمان‏علیه‏السلام ساخته عثمان بن سعید است؟

سفیر دوم امام زمان‏علیه‏السلام چه كسى بوده وچه موقعیتى داشته است؟

سفیر سوم امام زمان‏علیه‏السلام چه كسى بوده وچه موقعیتى داشته است؟

سفیر چهارم امام زمان‏علیه‏السلام چه كسى بوده وچه موقعیتى داشته است؟

نیابت چهار سفیر حضرت‏علیه‏السلام چگونه اثبات مى‏گردد؟

ارتباط نوّاب اربعه با شیعیان چگونه بوده است؟

وظایف ومسئولیت‏هاى نوّاب اربعه چه بوده است؟

ملاك ومعیار انتصاب نوّاب اربعه چه بوده است؟

چه عواملى باعث شد برخى ادعاى سفارت دروغین از طرف حضرت نمایند؟

مدعیان دروغین سفارت چه كسانى بوده‏اند؟

آیا امام زمان‏علیه‏السلام غیر از سفرا، وكیل نیز داشته است؟

چه مصلحتى در وجود وكلاى ناحیه مقدسه بوده است؟

سازمان وكالت چه وظایف ومسئولیت‏هایى را برعهده داشته است؟

توقیعات

توقیع به چه معناست؟

نقش سفیر در توقیعات چه بوده است؟

در چه مدت زمانى توقیع از طرف حضرت صادر مى‏شده است؟

آیا توقیعات به خطّ خود حضرت مهدى‏علیه‏السلام بوده است؟

چه مقدار توقیع از ناحیه مقدسه صادر شده است؟

غیبت كبرا

عصر غیبت كبرا چه خصوصیات ویژه‏اى دارد؟

غیبت حضرت مهدى‏علیه‏السلام به چه كیفیتى است؟

با توجه به فراگیرى ظلم وفساد در عالم، چرا امام ظهور نمى‏كند؟

چرا امام زمان‏علیه‏السلام خود را براى مؤمنان مورد وثوق ظاهر نمى‏سازد؟

مقصود از نیابت عامّه در عصر غیبت كبرا چیست؟

چه كنیم تا مردم به سوى امام زمان‏علیه‏السلام جذب شوند؟

راه رسیدن به لقاى حضرت مهدى‏علیه‏السلام چیست؟

چرا با شنیدن نام «قائم» از جا بر مى‏خیزیم؟

منظور از مهدویت نوعى وشخصى چیست؟

آیا در عصر غیبت كبرا نیز نامه‏اى از ناحیه مقدّسه صادر شده است؟

سند دو توقیع صادر شده از امام مهدى‏علیه‏السلام بر شیخ مفیدرحمة الله چگونه قابل اثبات است؟

آیا این گونه غیبت در بین انبیا هم سابقه داشته است؟

چه محذورى داشت اگر امام زمان‏علیه‏السلام در بین مردم ظاهر مى‏بود؟

آیا خداوند نمى‏توانست حضرت‏مهدى‏علیه‏السلام را بدون غیبت حفظ نماید؟

آیا با حضور امام زمان‏علیه‏السلام در بین مردم ممكن نبود كه ستمگران تسلیم او گردند؟

اگر امام ظاهر بود وبا ظالمان زمان خود مصالحه كرده وپیمان عدم تعرّض مى‏بست، چه مى‏شد؟

فلسفه غیبت امام زمان‏علیه‏السلام چیست؟

نظر فرقه «شیخیّه» درباره امام زمان‏علیه‏السلام چیست؟

«جابُلقا وجابُرسا» چه شهرهایى است؟

مقصود از بدن «هور قلیائى» چیست؟

چه اشكالاتى نسبت به اعتقاد شیخیه درباره كیفیت وجود امام زمان‏علیه‏السلام در عصر غیبت وجود دارد؟

اینكه حضرت زهراعلیهاالسلام الگوى حضرت مهدى‏علیه‏السلام است، یعنى چه؟

دعا براى تعجیل فرج چه تأثیرى در فرج شیعیان دارد؟

وجود امام زمان‏علیه‏السلام در رفع بلا چه تأثیرى دارد؟

حكم كسى كه منكر امام زمان‏علیه‏السلام است چیست؟

وظیفه كلى ما در عصر غیبت نسبت به امام زمان‏علیه‏السلام چیست؟

چه تناسبى بین خورشید پشت ابر و غیبت امام زمان‏علیه‏السلام وجود دارد؟

آیا ما در عصر فترت قرار داریم؟

حضرت مهدى‏علیه‏السلام در عصر غیبت چه كارهایى را انجام مى‏دهند؟

آیا موضوع غیبت با وظیفه هدایت‏گرى امام‏علیه‏السلام سازگارى دارد؟

با غیبت امام‏زمان‏علیه‏السلام چگونه مى‏توان امام‏زمان خودرا شناخت؟

به چه دلیل این زمان، آخرالزمان است؟

چگونه ممكن است كه امام در میان ما باشد ولى او را نشناسیم؟

چه كنیم كه ایمانمان به وجود حضرت مهدى‏علیه‏السلام بیشتر شود؟

امام زمان‏علیه‏السلام چگونه در عصر غیبت، مردم را هدایت مى‏كند؟

جشن‏هاى میلاد چه آثارى دارد؟

چگونه مى‏توان دیدار صالحان با امام مهدى‏علیه‏السلام را اثبات نمود؟

چگونه مى‏توان عشق به امام زمان‏علیه‏السلام را در دل مردم زنده كرد؟

آیا امام زمان‏علیه‏السلام به تمام نقاط جهان سر مى‏زنند؟

معناى «بقیة اللَّه» كه از القاب حضرت است چیست؟

چرا وقتى عدّه‏اى امام زمان‏علیه‏السلام را مى‏بینند از ابتدا او را نمى‏شناسند؟

چرا براى امامان دیگر، غیبت مقرّر نگردیده است؟

چرا ما نمى‏توانیم خدمت امام خود برسیم؟

با چه شرایطى مى‏توان عاشق واقعى امام زمان‏علیه‏السلام بود؟

علت تأخیر فرج حضرت مهدى‏علیه‏السلام چیست؟

آیا حدیث «لو أدركته لخدمته ایام حیاتى» دلیل برترى امام زمان‏علیه‏السلام بر سایر ائمه است؟

آیا این جمله دلالت بر برترى امام زمان (ع) بر دیگر امامان دارد؟

چرا اگر امام زمان خود را نشناسیم، به مرگ جاهلى از دنیا رفته‏ایم؟

وظیفه ما براى نزدیك شدن ظهور چیست؟

آیا گناهان شیعیان، سبب تأخیر در ظهور مى‏شود؟

صدقه دادن به جهت سلامتى امام زمان‏علیه‏السلام چه حكمى دارد؟

چرا با وجود فساد در جهان حضرت ظهور نمى‏كنند؟

آیا از وقت ظهور اطّلاع دادن صحیح است؟

آیا عریضه نویسى به امام زمان‏علیه‏السلام مدرك معتبرى دارد؟

آیا قیام قبل از ظهور حجّت صحیح است؟

سرداب مقدّس

آیا امام زمان‏علیه‏السلام در عصر غیبت، در سرداب خانه خود مخفى وغایب شده است؟

مكان حضرت مهدى‏علیه‏السلام در عصر غیبت كبرا كجا است؟

آیا امام زمان‏علیه‏السلام از سرداب مقدس ظهور خواهد كرد؟

تكالیف عصر غیبت

مؤمنین چه تكالیفى در عصر غیبت نسبت به امام زمان‏علیه‏السلام دارند؟

حسب ونسب امام مهدى علیه السلام

مشخصات ظاهرى حضرت چیست و آیا كسى مى‏تواند خودش رابه صورت حضرت درآورد؟

آیا نام بردن اسم حضرت (محمّد) جایز است؟

آیا مهدى‏علیه‏السلام از اولاد ونسل عباس است؟

آیا مهدى، همان عیسى بن مریم است؟

به حدیث: «اسمه اسمى واسم ابیه اسم ابى» چگونه پاسخ مى‏گویید؟

به حدیث: «المهدى من ولد الحسن» چگونه پاسخ مى‏گویید؟

ملاقات با امام مهدى علیه السلام در غیبت كبرا

آیا تشرف به لقاى امام زمان‏علیه‏السلام در عصر غیبت كبرا ممكن است؟

چه كسانى از علما قائل به جواز وامكان تشرّف بوده‏اند؟

آیا رؤیت وملاقات حضرت‏علیه‏السلام در عصر غیبت با حكمت غیبت منافات دارد؟

در صورت امكان رؤیت در عصر غیبت كبرا، چه فرقى بین این غیبت با غیبت صغرا است؟

مطابق توقیع امام زمان‏علیه‏السلام به على بن محمد سمرى،آیا در عصر غیبت كبرا ملاقات حضرت ممنوع است؟

آیا قبول امكان ملاقات در عصر غیبت، سبب رواج مدعیان دروغین وعوام‏فریبى نمى‏شود؟

آیا مى‏توان طبق قاعده سدّ ذرایع، ادعاى ملاقات با حضرت را دروغ دانست؟

مطابق برخى از روایات، حضرت مهدى‏علیه‏السلام در عصر غیبت شناخته نمى‏شود، پس آیا رؤیت ممكن نیست؟

آیا امتحان مردم در عصر غیبت با قول به ملاقات منافاتى ندارد؟

چه كسانى به ملاقات حضرت در غیبت كبرا مشرّف شده‏اند؟

كیفیت ملاقات مردم با حضرت مهدى‏علیه‏السلام چگونه است؟

امام زمان‏علیه‏السلام چه اهداف كلّى وعمومى در ملاقات‏هاى خود دارد؟

امام زمان‏علیه‏السلام چه اهداف خاصى از ملاقات با مردم داشته است؟

آیا ممكن است كسى در ملاقاتش باحضرت مهدى‏علیه‏السلام او را بشناسد؟

وظیفه ما نسبت به كسانى كه مدّعى دائمى یا غالبى رؤیتند چیست؟

آیا اصرار والحاح به جهت ملاقات با حضرت مطلوب است؟

مسجد مقدّس جمكران

مستند ساختمان مسجد جمكران چیست؟

مدرك نماز خاصّ مستحبى در مسجد جمكران چیست؟

آیا سند قضیه بناى مسجد جمكران معتبر است؟

چرا در كتاب «تاریخ قم» كه پنج باب دارد اثرى از قضیه جمكران نیست؟

از آنجا كه كتاب «مونس الحزین» كتاب معروفى از صدوق نیست لذا چگونه مى‏توان قضیه را ثابت نمود؟

چرا كتاب مونس الحزین به شیخ صدوق نسبت داده شده است؟

مسجد جمكران از چه اهمیّت ویژه‏اى برخوردار است؟

آیا چهل بار رفتن به جمكران براى قضاى حاجت مدركى دارد؟

آیا شب چهارشنبه به مسجد جمكران رفتن مدركى دارد؟

آیا اگر كسى چهل شب چهارشنبه به جمكران مشرّف شود به زیارت آقا نایل مى‏گردد؟

اگر امام زمان‏علیه‏السلام به همه جا احاطه دارد،پس چرا به جمكران مى‏رویم؟

مسجد سهله چه ارتباطى با حضرت مهدى‏علیه‏السلام دارد؟

در مورد حضور در مسجد سهله چه سفارشى شده است؟

آیا در مورد حضور در مسجد سهله در شب چهارشنبه مدركى وجود دارد؟

ازدواج امام مهدى علیه السلام

آیا طبق قاعده، امام زمان‏علیه‏السلام ازدواج كرده است؟

آیا قول به عدم ازدواج حضرت با سنّت محمدى‏صلى الله وعلیه وآله منافات دارد؟

در صورت قول به عدم ازدواج، به روایت مفضّل بن عمر چگونه پاسخ مى‏دهید؟

آیا روایت احمد بن محمّد بن یحیى انبارى بر ازدواج امام زمان‏علیه‏السلام دلالت دارد؟

آیا قصه جزیره خضرا دلالت بر ازدواج حضرت دارد؟

در برخى از روایات بر اهل وعیال حضرت اشاره شده،آیا این دلالت بر ازدواج دارد؟

آیا كنیه «اباصالح» دلالت بر ازدواج حضرت دارد؟

دعاى ندبه

آیا دعاى ندبه نزد علما معتبر است؟

راه تشخیص روایت صحیح از غیر صحیح چیست؟

نظر بزرگان علما درباره دعاى ندبه چیست؟

چه كسانى دعاى ندبه را نقل كرده‏اند؟

راوى دعاى ندبه كه معاصر امام نبوده چگونه دعا را نقل مى‏كند؟

«محمّد بن مشهدى» راوى با واسطه دعاى ندبه كیست؟

«محمّد بن على بن ابى قرّه» راوى دیگر دعاى ندبه كیست؟

ابن مشهدى دعاى ندبه را چگونه از محمّد بن‏أبى‏قره نقل‏كرده است؟

آیا درباره محمّد بن حسین بن سفیان بزوفرى معروف به ابن مشهدى توثیقى رسیده است؟

دعاى ندبه از كدامین امام است؟

آیا دعاى ندبه انشاى برخى از علماى شیعه است؟

چه ارتباطى بین امام زمان‏علیه‏السلام با كوه رَضْوى وذى‏طوى است؟

چرا اسامى تمام امامان در این دعا ذكر نشده است؟

آیا جمله «وعرجت بروحه» مخالف با معراج جسمانى است؟

چه تألیفاتى درباره دعاى ندبه نوشته شده است؟

چه دعاهایى در عصر غیبت امام زمان‏علیه‏السلام درباره حضرت مستحب است؟

در چه مكان‏هایى سفارش دعا براى امام زمان‏علیه‏السلام شده است؟

فلسفه توسّل به امام زمان‏علیه‏السلام چیست؟

آیا دعا براى ظهور حضرت مهدى‏علیه‏السلام با نهى از عجله در ظهور منافات دارد؟

آیا اگر كسى چهل روز دعاى عهد بخواند از یاران امام مهدى‏علیه‏السلام خواهد شد گرچه انسان بدى باشد؟

طول عمر

آیا مسأله طول عمر امام زمان‏علیه‏السلام مورد اعتراض اهل سنّت واقع شده است؟

آیا خداوند مى‏تواند عمر كسى را به این حدّ طولانى كند؟

آیا طول عمر به این حد، از حیث علمى امكان دارد؟

آیا طول عمر امكان عملى داشته است؟

آیا در روایات اهل سنّت به طول عمر اشخاص اشاره شده است؟

آیا كسانى در امت‏هاى پیشین عمر طولانى داشته‏اند؟

آیا طول عمر امكان فلسفى ومنطقى دارد؟

علایم ظهور

چه آثارى در نقل علایم ظهور است؟

چه فرقى بین علایم ظهور وشرایط ظهور است؟

آیا علایم ظهور با احادیث نفى توقیت منافات دارد؟

آیا اعلان علایم وشرایط ظهور سبب اطلاع دشمنان از اسرار سیاسى است؟

آیا علایم ظهور متعلّق بدا واقع مى‏شود؟

چه راه صحیحى در بررسى علایم ظهور پیشنهاد مى‏كنید؟

آیا روایات علایم ظهور اشكال سندى ومتنى دارد؟

مقصود از «نفس زكیه» كه قبل از ظهور كشته خواهد شد كیست؟

مسیح دجال كیست؟

سفیانى كیست؟