logo
    از سایت: درگاه پاسخگویی به مسایل دینی (http://www.porsojoo.info)

محتلم کیست و استمنا چیست و در چه حالتی حرام هستند؟

توسط: modir
تاریخ: 28/9/1385

محتلم کسی است که در خواب جنب شده باشد، یعنی منی از او خارج شود. احتلام و در خواب جنب شدن حرام نیست؛ فقط محتلم شونده پس از بیداری از خواب برای نماز و اموری دیگر باید غسل جنابت انجام دهد. استمنا آن است که ا نسان در بیداری با خود کاری کند که منی از او بیرون آید. استمنا دارای احکامی است: 1 - کار حرامی است. از امام صادق‏علیه‏السلام حکم استمنا سؤال شد، فرمود: "گناهی بزرگ است که خداوند در کتاب خود از آن نهی نموده، آن جا که میفرماید: "فمن ابتغی وراء ذلک...؛ کسانی که غیر از این طریق (غیر از مؤمنون، (13) آیه: 7. آمیزش با همسران خود) را طلب کنند، تجاوزگرند". کسی که مرتکب چنین عملی گردد، چنان است که با خود آمیزش کرده باشد و اگر من چنین کسی را بشناسم، با وی غذا نخورم". وسائل الشیعه، ج 18، ص 575، حدیث 4. 2 - به فتوای بعضی از مراجع معظم تقلید احتیاط واجب آن است که با بدن یا لباسی که به عرق جنب از حرام (مثل استمنا) آلوده شده، نماز نخوانند. توضیح المسائل مراجع، ج 1، ص 90، مسئله، 116. 3 - اگر روزه دار استمنا کند، یعنی با خود کاری کند که منی از او بیرون آید، روزه‏اش باطل میشود. همان، ص 932، مسئله 1588. البته باید توجه داشت که حالت احتلام و خروج منی در مورد خانم بسیار اندک و نادر است و در غالب موارد ترشحاتی که در مورد خانم‏ها وجود دارد، منی نیست، اگر چه همراه با شهوت باشد.


آدرس:
http://www.porsojoo.info/fa/node/58278