logo
    از سایت: درگاه پاسخگویی به مسایل دینی (http://www.porsojoo.info)

منظور از قیام متصل به رکوع چیست

توسط: modir
تاریخ: 28/9/1385

قیام قبل از رکوع را قیام متصل به رکوع میگویند; قبل از رفتن بهرکوع باید در حال قیام باشی و به نیت رکوع خم شوی و لذا اگر کسی برایغیر رکوع خم شده باشد یا در حال سجده رفتن متوجه شود که رکوع انجامنداده نمیتواند در رکوع قرار گیرد، بلکه باید بایستد بعد به نیت رکوع خمشود.


آدرس:
http://www.porsojoo.info/fa/node/68005